سید محمود بهشتیان

فوق لیسانس مدیریت دولتی
سید محمود بهشتیان

تخصص ها: -

مدرسان

رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار
رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت
عبدالرضا غلامی
فوق لیسانس مدیریت
حسن  علیدوستی
فوق لیسانس حقوق بین الملل
سید محمود بهشتیان
فوق لیسانس مدیریت دولتی