دانشجوی دکتری مدیریت مالی

سید حسن حسینی

سید حسن حسینی
تخصص ها: پرداخت های بین المللی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار