فوق لیسانس مالیه عمومی

مجتبی شیشه چی ها

مجتبی شیشه چی ها
تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مجتبی شیشه چی ها
فوق لیسانس مالیه عمومی
ساسان  خدایی
فوق لیسانس مدیریت بازاریابی بین الملل
فضل الله امیرحاجلو
فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری