فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری

فضل الله امیرحاجلو

فضل الله امیرحاجلو
تخصص ها: وکیل دادگستری - مدرس دانشگاه

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت
عبدالرضا غلامی
فوق لیسانس مدیریت
حسن  علیدوستی
فوق لیسانس حقوق بین الملل
سید محمود بهشتیان
فوق لیسانس مدیریت دولتی
مجتبی شیشه چی ها
فوق لیسانس مالیه عمومی