فوق لیسانس مدیریت

حبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده
تخصص ها: سامانه های گمرک - قوانین و مقررات گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت
عبدالرضا غلامی
فوق لیسانس مدیریت
حسن  علیدوستی
فوق لیسانس حقوق بین الملل
سید محمود بهشتیان
فوق لیسانس مدیریت دولتی
مجتبی شیشه چی ها
فوق لیسانس مالیه عمومی