دکتری مدیریت کسب و کار/ فوق لیسانس حقوق

رضا گلی

رضا گلی
تخصص ها: حقوق گمرکی - تخلفات و قاچاق گمرکی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت
عبدالرضا غلامی
فوق لیسانس مدیریت
حسن  علیدوستی
فوق لیسانس حقوق بین الملل
سید محمود بهشتیان
فوق لیسانس مدیریت دولتی
مجتبی شیشه چی ها
فوق لیسانس مالیه عمومی