علی رضا صدریخواه

علی رضا  صدریخواه
تخصص ها:

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

فضل الله امیرحاجلو
فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری
حبیب الله نجاتی زاده
فوق لیسانس مدیریت
چنگیز خناری
فوق لیسانس مدیریت
رضا گلی
دکتری مدیریت کسب و کار/ فوق لیسانس حقوق