کارشناس ارشد مدیریت مالی

احمد غفار زاده

احمد غفار زاده
تخصص ها: قوانین و مقررات مالیاتی - دادرسی مالیاتی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار
رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت
عبدالرضا غلامی
فوق لیسانس مدیریت