فوق لیسانس مدیریت

چنگیز خناری

چنگیز خناری
تخصص ها: حمل و نقل و ترانزیت - قوانین و مقررات گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

فضل الله امیرحاجلو
فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری
حبیب الله نجاتی زاده
فوق لیسانس مدیریت
چنگیز خناری
فوق لیسانس مدیریت
رضا گلی
دکتری مدیریت کسب و کار/ فوق لیسانس حقوق