فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری

فضل الله امیرحاجلو

فضل الله امیرحاجلو
تخصص ها: وکیل دادگستری - مدرس دانشگاه

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

فضل الله امیرحاجلو
فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری
حبیب الله نجاتی زاده
فوق لیسانس مدیریت
چنگیز خناری
فوق لیسانس مدیریت
رضا گلی
دکتری مدیریت کسب و کار/ فوق لیسانس حقوق