فوق لیسانس مدیریت

حبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده
تخصص ها: سامانه های گمرک - قوانین و مقررات گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

فضل الله امیرحاجلو
فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری
حبیب الله نجاتی زاده
فوق لیسانس مدیریت
چنگیز خناری
فوق لیسانس مدیریت
رضا گلی
دکتری مدیریت کسب و کار/ فوق لیسانس حقوق