فوق لیسانس مدیریت

عبدالرضا غلامی

عبدالرضا غلامی
تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

عبدالرضا غلامی
فوق لیسانس مدیریت
حسن  علیدوستی
فوق لیسانس حقوق بین الملل
سید محمود بهشتیان
فوق لیسانس مدیریت دولتی
مجتبی شیشه چی ها
فوق لیسانس مالیه عمومی
ساسان  خدایی
فوق لیسانس مدیریت بازاریابی بین الملل