حبیب الله نجاتی زاده

فوق لیسانس مدیریت
حبیب الله نجاتی زاده

تخصص ها: سامانه های گمرک - قوانین و مقررات گمرکی

مدرسان

مجتبی شیشه چی ها
فوق لیسانس مالیه عمومی
ساسان  خدایی
فوق لیسانس مدیریت بازاریابی بین الملل
فضل الله امیرحاجلو
فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری
حبیب الله نجاتی زاده
فوق لیسانس مدیریت
چنگیز خناری
فوق لیسانس مدیریت