فوق لیسانس مالیه عمومی

مجتبی شیشه چی ها

مجتبی شیشه چی ها
تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار
رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت