دکتری اقتصاد

کریم رسولی

کریم رسولی
تخصص ها: اینکوترمز

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

مهدی سعیدی
متخصص ترانزیت و گمرک
آرمان جهان بیگلری
متخصص حمل و نقل دریایی
عبدالحسین  گودرزی
متخصص عملیات بندری و کشتی
کاظم ماکویی
متخصص حمل و نقل هوایی
منصور بیات
متخصص کالاهای خطرناک