فوق لیسانس مدیریت بازاریابی بین الملل

ساسان خدایی

ساسان  خدایی
تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.