کارشناس ارشد مدیریت مالی

احمد غفار زاده

احمد غفار زاده
تخصص ها: قوانین و مقررات مالیاتی - دادرسی مالیاتی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.