کارشناس ارشد مدیریت

رضا صادق

رضا صادق
تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.