فوق لیسانس مدیریت

حبیب الله نجاتی زاده

حبیب الله نجاتی زاده
تخصص ها: سامانه های گمرک - قوانین و مقررات گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

کریم رسولی
دکتری اقتصاد
نعمت الله موموندی
معاون مدیر کل
رضا  گرزین
فوق لیسانس
علی اکبر شامانی
متخصص صادرات