متخصص صادرات

علی اکبر شامانی

علی اکبر شامانی
تخصص ها: امور گمرکی، مقررات صادرات و واردات

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

علی اکبر شامانی
متخصص صادرات
مجتبی علیپور
فوق لیسانس
مصطفی محسنی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
محمدرضا فاروقی
فوق لیسانس مدیریت
ماشاالله تاج الدین
کارشناس متخصص