رضا صادق

کارشناس ارشد مدیریت
رضا صادق

تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت