رسول کوهستانی پزوه

دکتری مدیریت کسب و کار
رسول کوهستانی پزوه

تخصص ها: -

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار