مصطفی محسنی

دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مصطفی محسنی

تخصص ها: بازبینی و حسابرسی - ارزش گمرکی

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.

مدرسان

مصطفی محسنی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی