رضا گلی

دکتری مدیریت کسب و کار/ فوق لیسانس حقوق
رضا گلی

تخصص ها: حقوق گمرکی - تخلفات و قاچاق گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

رضا گلی
دکتری مدیریت کسب و کار/ فوق لیسانس حقوق