جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1400/7/19

زمان شروع :

15:30

زمان پایان :

18:30

مدرسان :

نعمت الله موموندی