جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/11/25

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

رضا صادق

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/11/27

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

رضا صادق