جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/10/27

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

حبیب الله نجاتی زاده

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/10/29

زمان شروع :

15:00

زمان پایان :

19:00

مدرسان :

حبیب الله نجاتی زاده