جلسات

جلسه :

1

تاریخ جلسه :

1399/6/22

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

رسول کوهستانی پزوه

جلسه :

2

تاریخ جلسه :

1399/6/24

زمان شروع :

16:00

زمان پایان :

20:00

مدرسان :

رسول کوهستانی پزوه