سمینار پرسش و پاسخ

سمینار پرسش و پاسخ

محل برگزاری

شرکت در این سمینار به صاحبان­ کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، بازرگانان، مدیران شرکت­های بازرگانی و تولیدی،کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.

اخبار
کارگاه تعیین ارزش
اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
کارگاه تخصصی آشنایی با مصادیق قاچاق کالا
نحوه رسیدگی مراجع رسیدگی کننده