کارگاه تخصصی آشنایی با مصادیق قاچاق کالا

کارگاه تخصصی آشنایی با مصادیق قاچاق کالا

نحوه رسیدگی مراجع رسیدگی کننده

کارگاه آموزشی تخصصی با عنوان «آشنایی با مصادیق قاچاق کالا و آیین رسیدگی در مراجع رسیدگی کننده» در 11 و 12 مهرماه 1397 در تهران برگزار می گردد. در این کارگاه که با حضور کارشناسان و وکلای دادگستری برگزار می شود، تمامی مصادیق قاچاق کالا مندرج در مواد 113 قانون امور گمرکی و 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد کارشناسی و واکاوی قرار می گیرد و برای مصادیق مهم و مبتلابه، نمونه پرونده های واقعی ارائه می شود. شرکت در این کارگاه به ویژه به واردکنندگان و صادرکنندگان و همچنین کارگزاران گمرکی و نمایندگان آنها و بطور خاص به وکلای دادگستری پیشنهاد و توصیه می گردد. لینک ورود به وب سایت «آموزش حقوق گمرکی» جهت ملاحظه کارگاههای در حال برگزاری:

CustomsLaw-Dr.Goli.ir

اخبار
کارگاه تعیین ارزش
اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
کارگاه تخصصی آشنایی با مصادیق قاچاق کالا
نحوه رسیدگی مراجع رسیدگی کننده