آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی و مقررات مرتبط(ویژه آزمون کارشناسی رسمی امور گمرکی)

این کارگاه در 24 ساعت و در 18 و 19 و 25 و 26 مهرماه 1398 به منظور آمادگی متقاضیان گرامی در آزمون کانون کارشناسان دادگستری در تهران برگزار می گردد.

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 5,800,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/7/9
تاریخ شروع دوره : 1398/7/18
تاریخ پایان دوره : 1398/7/26
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

اطلاع نسبی از مقررات گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با مقررات گمرکی و نکات مهم - آشنایی با مقررات صادرات و واردات - آشنایی با قواعد و ضوابط تعرفه بندی و تعیین ارزش - آشنایی با مقررات حمل و نقل و اینکوترمز

مفاد درسی :

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن - قواعد طبقه بندی و اصول تعیین ارزش - قانون حمل و نقل و آیین نامه اجرایی آن - اصطلاحات بازرگانی بین الملل (اینکوترمز 2010)

آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی و مقررات مرتبط(ویژه آزمون کارشناسی رسمی امور گمرکی)
نام محل برگزاری
مدرسان