آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی و مقررات مرتبط(ویژه آزمون کارشناسی رسمی امور گمرکی)

این کارگاه در 24 ساعت و در 18 و 19 و 25 و 26 مهرماه 1398 به منظور آمادگی متقاضیان گرامی در آزمون کانون کارشناسان دادگستری در تهران برگزار می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 5,800,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/7/9
تاریخ شروع دوره : 1398/7/18
تاریخ پایان دوره : 1398/7/26
نوع دوره : کارگاه آموزشی
نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

اطلاع نسبی از مقررات گمرکی

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

آشنایی با مقررات گمرکی و نکات مهم - آشنایی با مقررات صادرات و واردات - آشنایی با قواعد و ضوابط تعرفه بندی و تعیین ارزش - آشنایی با مقررات حمل و نقل و اینکوترمز

مفاد درسی :

قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن - قواعد طبقه بندی و اصول تعیین ارزش - قانون حمل و نقل و آیین نامه اجرایی آن - اصطلاحات بازرگانی بین الملل (اینکوترمز 2010)

آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی و مقررات مرتبط(ویژه آزمون کارشناسی رسمی امور گمرکی)
نام محل برگزاری
مدرسان