دوره تخصصی اصول و قواعد طبقه بندی کالا در HS با رویکرد یادداشت های توضیحی (نظری و کاربردی)

این دوره در 16 ساعت و طی دو روز متوالی برگزار می شود.شرکت در این کارگاه به واردکنندگان،صادرکنندگان،کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) وکارکنان ونمایندگان آنها،کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهادمی گردد.ضمناً کتاب «ساختار سیستم هماهنگ شده (HS) و اصول طبقه بندی کالاهای تجاری - گمرکی» تالیف مدرس دوره به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 5,800,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 800,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/10/12
کد دوره : r876150923 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/12/1 تاریخ پایان دوره : 1397/12/2
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی و تعرفه بندی گمرکی

وسایل مورد نیاز :

جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات

اهداف دوره :

آشنایی با سیستم های طبقه بندی و ساختار سیستم هماهنگ شده - آشنایی با قسمت ها و فصول سیستم هماهنگ شده - آشنایی با قواعد عمومی و شماره های اصلی، فرعی و کدهای ملی - آشنایی با یادداشت های توضیحی و کاربرد آنها در طبقه بندی کالاها در سیستم هماهنگ شده - آشنایی با اصلاحات سیستم هماهنگ شده

مفاد درسی :

تاریخچه و کنوانسیون HS و ساختار سیستم هماهنگ شده - تبیین قسمت ها و فصول سیستم هماهنگ شده - تشریح قواعد عمومی و شماره های اصلی، فرعی و کدهای ملی - توضیح و تبیین یادداشت های توضیحی و کاربرد آنها در طبقه بندی کالاها در سیستم هماهنگ شده - نحوه طبقه بندی اجزاء و قطعات کالاها و تشریح ردیف های سایر - ارائه اصلاحات سیستم هماهنگ شده با لحاظ آخرین اصلاحات

دوره تخصصی اصول و قواعد طبقه بندی کالا در HS با رویکرد یادداشت های توضیحی (نظری و کاربردی)
محل برگزاری
مدرسان