آشنایی با اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

شرکت در این کارگاه به بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، صاحبان کالا، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/8/13
کد دوره : r836194750 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/19 تاریخ پایان دوره : 1397/10/20
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم و اصطلاحات گمرکی و بازرگانی

وسایل مورد نیاز :

--

اهداف دوره :

آشنایی با کلیات سیستم هماهنگ شده (21 قسمت و 97 فصل) - آشنایی با اصطلاحات و واژه های کلیدی WTO و WCO - آشنایی با قواعد عمومی برای طبقه بندی کالا - آشنایی با یادداشت های قسمت ها و فصل ها - آشنایی با ردیف ها و ردیف های فرعی

مفاد درسی :

کلیات سیستم هماهنگ شده (21 قسمت و 97 فصل) - تبیین اصطلاحات و واژه های کلیدی مرتبط در WTO و WCO - تشریح فنی قواعد عمومی برای طبقه بندی کالا - تبیین و تشریح یادداشت های قسمت ها و فصل ها - شناخت ردیف های اصلی و فرعی و همچنین ردیف های ملی

آشنایی با اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)
محل برگزاری
مدرسان