آشنایی با ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و نحوه خرید و فروش ارز در بازار ثانویه از طریق سامانه نیما

تجدید دوره 12 ساعته / این کارگاه در عصر چهارشنبه 12 دیماه از ساعت 14 الی 18 و پنجشنبه 13 دیماه سال 97 از ساعت 8/30 الی 16/30 برگزار می شود و شرکت در آن به بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها و کارکنان گمرک توصیه می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 4,100,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 400,000 ریال
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/8/8
کد دوره : r592140638 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/12 تاریخ پایان دوره : 1397/10/13
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم بازرگانی و مقررات ارزی

وسایل مورد نیاز :

قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی

اهداف دوره :

آشنایی با سامانه جامع تجارت - آشنایی با فرایند انجام ثبت سفارش موردی در سامانه جامع تجارت - آشنایی با شناسه فروشنده خارجی (فیدا) - آشنایی با مراحل قبل و بعد از انجام ثبت سفارش - آشنایی با نحوه خرید و فروش ارز در سامانه نیما

مفاد درسی :

سامانه جامع تجارت - مراحل قبل از انجام ثبت سفارش - شناسه فروشنده خارجی (فیدا) - انجام ثبت سفارش موردی در سامانه جامع تجارت - اقدامات پس از انجام ثبت سفارش جهت صدور گواهی ثبت آماری بانکی - خرید ارز در سامانه نیما - شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات - فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما

آشنایی با ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و نحوه خرید و فروش ارز در بازار ثانویه از طریق سامانه نیما
محل برگزاری
مدرسان