تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی بر اساس کنوانسیون ها و مقررات مرتبط

این کارگاه در 8 ساعت و در عصر روز چهارشنبه 5 تیر و صبح روز پنجشنبه 6 تیر 98 برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها،کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 3,300,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/3/18
کد دوره : r132864059 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/4/5 تاریخ پایان دوره : 1398/4/6
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مقررات گمرکی

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مهم گمرکی - آشنایی با کلیه تشریفات قبل از اظهار در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه - آشنایی کامل با شرایط عمومی اظهار و تشریفات بعد از اظهار کالا در گمرک - آشنایی با تغییرات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن پس از تصویب - آشنایی با کنوانسیون ها و سایر قوانین مرتبط با گمرک

مفاد درسی :

تحلیل علمی و کاربردی مفاهیم و اصطلاحات مهم گمرکی - تشریفات قبل از اظهار در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه - تشریفات بعد از اظهار کالا در گمرک در رویه های مختلف - اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن - تحلیل کنوانسیون ها و قوانین و مقررات مرتبط با گمرکاین کارگاه

تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی بر اساس کنوانسیون ها و مقررات مرتبط
محل برگزاری
مدرسان