دوره ها

آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)
تاریخ شروع: 1400/6/30

آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)

این کارگاه بصورت آنلاین و طی 8 ساعت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 30 و 31 شهریور 1400 توسط بهترین و مجرّب‌ترین اساتید برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز
تاریخ شروع: 1400/6/6

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این دوره بصورت آنلاین در 12 ساعت و در ساعت 14/30 الی 18/30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه مورخ 6 و 8 و 10 شهریور 1400 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق‌العمل‌کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها شاغل در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی پیشنهاد می‌گردد. شرکت‌کنندگان محترم در این کارگاه با آخرین دستورالعمل‌ها و مقررات قانونی مرتبط با صادرات اینگونه محصولات و رویه‌های جاری مرتبط آشنا می‌شوند.

تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی براساس آخرین اصلاحات
تاریخ شروع: 1400/5/23

تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی براساس آخرین اصلاحات

این کارگاه بصورت آنلاین و کاملا کاربردی با حضورهمزمان دو مدرس طی 8 ساعت در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 23 و 24 مردادماه 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد. شرکت کنندگان گرامی در این کارگاه، با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط با گمرک بصورت نظری و کاربردی آشنا می‌شوند.

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)
تاریخ شروع: 1400/5/16

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

این کارگاه بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 16 و 18 مردادماه سال 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد. شرکت کنندگان محترم در این کارگاه با مقررات مرتبط با طبقه بندی کالا و آخرین تغییرات WCO در یادداشت‌های توضیحی آشنا می‌شوند.

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز
تاریخ شروع: 1399/11/25

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این دوره بصورت آنلاین و کاملا تخصصی در 12 ساعت در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه مورخ 25 و 27 و 29 بهمن سال 99 تحت برنامه Adobe connect برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق‌العمل‌کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها و کلیه ذی‌نفعان مرتبط با صادرات فرآورده‌های مایع نفت و گاز پیشنهاد می‌گردد.

نحوه عملی ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و تسویه حساب ارزی
تاریخ شروع: 1399/10/27

نحوه عملی ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و تسویه حساب ارزی

این دوره بصورت غیر حضوری و در 12 ساعت در روزهای شنبه و دوشنبه 27 و 29 دی و چهارشنبه 1 بهمن 99 از ساعت 15 الی 19 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)
تاریخ شروع: 1400/6/30

آشنایی عملی با مقررات گمرکی صادرات (نظری و کاربردی)

این کارگاه بصورت آنلاین و طی 8 ساعت در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ 30 و 31 شهریور 1400 توسط بهترین و مجرّب‌ترین اساتید برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذی‌نفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز
تاریخ شروع: 1400/6/6

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این دوره بصورت آنلاین در 12 ساعت و در ساعت 14/30 الی 18/30 روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه مورخ 6 و 8 و 10 شهریور 1400 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق‌العمل‌کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها شاغل در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی پیشنهاد می‌گردد. شرکت‌کنندگان محترم در این کارگاه با آخرین دستورالعمل‌ها و مقررات قانونی مرتبط با صادرات اینگونه محصولات و رویه‌های جاری مرتبط آشنا می‌شوند.

تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی براساس آخرین اصلاحات
تاریخ شروع: 1400/5/23

تحلیل و بررسی قانون امور گمرکی براساس آخرین اصلاحات

این کارگاه بصورت آنلاین و کاملا کاربردی با حضورهمزمان دو مدرس طی 8 ساعت در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ 23 و 24 مردادماه 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 برگزار می‌گردد. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد. شرکت کنندگان گرامی در این کارگاه، با آخرین اصلاحات و الحاقات قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و همچنین سایر قوانین و مقررات مرتبط با گمرک بصورت نظری و کاربردی آشنا می‌شوند.

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)
تاریخ شروع: 1400/5/16

اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

این کارگاه بصورت آنلاین طی 8 ساعت در روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 16 و 18 مردادماه سال 1400 از ساعت 14/30 الی 18/30 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد. شرکت کنندگان محترم در این کارگاه با مقررات مرتبط با طبقه بندی کالا و آخرین تغییرات WCO در یادداشت‌های توضیحی آشنا می‌شوند.

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز
تاریخ شروع: 1399/11/25

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این دوره بصورت آنلاین و کاملا تخصصی در 12 ساعت در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه مورخ 25 و 27 و 29 بهمن سال 99 تحت برنامه Adobe connect برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی (حق‌العمل‌کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها و کلیه ذی‌نفعان مرتبط با صادرات فرآورده‌های مایع نفت و گاز پیشنهاد می‌گردد.

نحوه عملی ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و تسویه حساب ارزی
تاریخ شروع: 1399/10/27

نحوه عملی ثبت سفارش کالا، تخصیص ارز و تسویه حساب ارزی

این دوره بصورت غیر حضوری و در 12 ساعت در روزهای شنبه و دوشنبه 27 و 29 دی و چهارشنبه 1 بهمن 99 از ساعت 15 الی 19 برگزار می‌گردد. شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می‌گردد.

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و ضوابط بازبینی اسناد گمرکی و حسابرسی پس از ترخیص (PCA)
تاریخ شروع: 1399/10/6

کارگاه آموزشی آشنایی با اصول و ضوابط بازبینی اسناد گمرکی و حسابرسی پس از ترخیص (PCA)

این دوره بصورت غیرحضوری در روزهای شنبه و دوشنبه مورخ 6 و 8 دیماه سال 99 طی 8 ساعت برگزار می‌شود. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، اشخاص حقوقی، کارگزاران گمرکی و علاقمندان به مباحث گمرکی پیشنهاد می‌گردد.

اخبار و بلاگ

سمینار پرسش و پاسخ

سمینار پرسش و پاسخ

محل برگزاری

تغییر محل برگزاری کارگاههای آموزشی

تغییر محل برگزاری کارگاههای آموزشی

آدرس جدید

کارگاه تعیین ارزش

کارگاه تعیین ارزش

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

منظور از «حقوق گمرکی» چیست؟

منظور از «حقوق گمرکی» چیست؟

 منظور از «حقوق گمرکی» ( Customs Law ) چیست؟ قبل از تبیین مفهوم «حقوق گمرکی»، لازم است مفهوم معانی مختلف «حقوق» را بشناسیم. óمعناي لغوي حقوق: حقوق جمع كلمه حق است و حق در زبان فارسي به معناي سزاوار و روا و در مقابل باطل آمده است و در ادبيات عرب نيز به همين معنا به كار رفته است. óمعناي كلي حقوق (فردي و شخصي): حقوق به اين معنا جمع «حق» است و به معناي توانايي و اختيار قانوني افراد‌. بنابراين حقوق در معناي كلي عبارت است از: توانايي¬ها و اختيارات قانوني افراد جامعه نسبت به شخص و يا شيئي معين و يا بطور كلي نسبت به انجام امري در جامعه مانند حق حيات‌، حق آزادي شغلي، حق زوجين نسبت به هم‌، حق مستأجر به مورد اجاره و حق موجر نسبت به مطالبه اجاره از مستأجر. بطور كلي به اين نوع حقوق در زبان فرانسه Droits subjectifs و در زبان انگليسي Rights و در حقوق ایران، حقوق شخصي و يا فردي اطلاق مي‌شود. óمعناي اصطلاحي حقوق (نوعي و ذاتي): حقوق به اين معنا مترادف «قاعده حقوقي» است كه داراي اوصافي به شرح زیر است: الف) قاعده حقوقي الزام¬آور است. براي اينكه حقوق بتواند به هدف نهايي خود يعني استقرار نظم وعدالت برسد بايد رعايت قواعد آن اجباري باشد‌. با اين اوصاف بايد گفت رعايت پاره¬اي از اصول به طور مطلق الزامي است و درهيچ صورت گريزي از اجراي آنها نيست و پاره اي فقط در صورتي اعمال مي‌شود كه اشخاص در پيمان‌هاي خود راه حل ديگري را انتخاب نكرده باشند. ب) ضمانت اجراي حقوق: بطور كلي اجراي قواعد حقوقي از طرف دولت تضمين شده است و اين ضمانت اجرا است كه به قواعد حقوق ارزش و اعتبار مي‌دهد. ولي بايد اذعان داشت كه تمام قواعد حقوقي به يك اندازه ضمانت اجرايي ندارند. ج) قواعد حقوقي، كلي و عمومي است‌. بدين معنا كه اولاً مقيد به فرد معيني نيست و ثانياً با يك بار اجرا تمام نمي شود. بطور كلي حقوق رابطه نوعي را تنظيم مي‌كند و هركس در اين مرحله قرار مي‌گيرد مشمول آن مي‌شود. به عنوان مثال مرد وقتي ازدواج مي كند يك سري وظايفي بر او تحميل مي‌شود از جمله نفقه همسر و فرزندان، حال هر شغلي كه مي‌خواهد داشته باشد. د) حقوق نظامي است اجتماعي: يعني هدف آن تنظيم روابط اجتماعي است نه پاكي روح و وجدان انسان‌. بنابراین باتوجه به توضيحات فوق تعريف اصطلاحي حقوق به شرح ذيل است: «قاعده اي كلي و الزام آور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي‌شود.» لفظ حقوق به اين معنا به صورت مفرد به كار نمي رود و در زبان فارسي عنوان «حقوق» به آن اطلاق مي‌شود؛ مانند حقوق ايران و در زبان انگليسي واژه Law و در زبان فرانسه Droit (مترادف آن Droit objectif و Droit positif‌ ) استعمال مي گردد. با توجه به توضیحات فوق می توان گفت، منظور از «حقوق گمرکی» دانستن حقوق و تکاليف صاحبان کالا، کارگزاران گمرکی، شرکت های حمل و نقل و کارکنان و نمایندگان قانونی آنها و کلیه مشتریان و ذینفعان گمرک است و علم به اصول و قوانين و قواعدی است که روابط بین گمرک با ایشان را تنظيم مي‌نمايد. شایان ذکر است این تعریف، منصرف از مفهوم حقوق‌ گمركی (Customs Duties) است که در بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) آمده و معادل 4% ارزش سیف کالا از سوی مجلس شورای اسلامی برای تمامی کالاها (به استثنای شمش طلا و نقره) به عنوان نوعی مالیات غیرمستقیم تعیین شده است و در کنار سود بازرگانی كه توسط دولت تعیین می‌شود و سایر وجوهی که گمرک به موجب قانون، مسؤول وصول آن است (مثل 1% عوارض هلال احمر) بر مبنای مأخذ تعرفه، از کالاهای واردات قطعی به قلمرو گمرکی تحت عنوان «حقوق ورودی» اخذ می شود. دکتر رضا گلی مفهوم حقوق گمرکی

تماس با ما

  • add_location

    تهران،خیابان انقلاب اسلامی، خ شهید وحید نظری (حد فاصل خ ابوریحان و دانشگاه)، پژوهشگاه جهاد دانشگاهی، پ 47

  • phone

    09212839343 - 02166951593-5