ساسان خدایی

فوق لیسانس مدیریت بازاریابی بین الملل
ساسان  خدایی

تخصص ها: -

مدرسان

ساسان  خدایی
فوق لیسانس مدیریت بازاریابی بین الملل
فضل الله امیرحاجلو
فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری
حبیب الله نجاتی زاده
فوق لیسانس مدیریت
چنگیز خناری
فوق لیسانس مدیریت
رضا گلی
دکتری مدیریت کسب و کار/ فوق لیسانس حقوق