چنگیز خناری

فوق لیسانس مدیریت
چنگیز خناری

تخصص ها: حمل و نقل و ترانزیت - قوانین و مقررات گمرکی

مدرسان

سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار