سید حسن حسینی

دانشجوی دکتری مدیریت مالی
سید حسن حسینی

تخصص ها: پرداخت های بین المللی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار