احمد غفار زاده

کارشناس ارشد مدیریت مالی
احمد غفار زاده

تخصص ها: قوانین و مقررات مالیاتی - دادرسی مالیاتی

مدرسان

سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار