غلامحسین آرام

فوق لیسانس تخصصی گمرک
غلامحسین آرام

تخصص ها: ساختار سیستم هماهنگ شده (HS)

مدرسان

سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار