غلامحسین آرام

فوق لیسانس تخصصی گمرک
غلامحسین آرام

تخصص ها: ساختار سیستم هماهنگ شده (HS)

مدرسان

مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار
رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت