فضل الله امیرحاجلو

فوق لیسانس حقوق جزا / دانشجوی دکتری
فضل الله امیرحاجلو

تخصص ها: وکیل دادگستری - مدرس دانشگاه

مدرسان

مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار
رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت