حبیب الله نجاتی زاده

فوق لیسانس مدیریت
حبیب الله نجاتی زاده

تخصص ها: سامانه های گمرک - قوانین و مقررات گمرکی

مدرسان

سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار