حبیب الله نجاتی زاده

فوق لیسانس مدیریت
حبیب الله نجاتی زاده

تخصص ها: سامانه های گمرک - قوانین و مقررات گمرکی

مدرسان

مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار
رضا صادق
کارشناس ارشد مدیریت