رضا گلی

دکتری مدیریت کسب و کار/ فوق لیسانس حقوق
رضا گلی

تخصص ها: حقوق گمرکی - تخلفات و قاچاق گمرکی

برای دریافت فایل رزومه مدرس کلیک کنید.

مدرسان

سید حسن حسینی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی
مهدی غریب
کارشناسی ارشد حسابداری
احمد غفار زاده
کارشناس ارشد مدیریت مالی
غلامحسین آرام
فوق لیسانس تخصصی گمرک
رسول کوهستانی پزوه
دکتری مدیریت کسب و کار