آشنایی با مقررات گمرکی و بازرگانی نرم افزارهای تجاری و دانش فنی

 این دوره در 4 ساعت و در عصر 10 بهمن 97 برگزار می شود. شرکت در این کارگاه به تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان نرم افزارهای تجاری و دانش فنی و کارکنان و نمایندگان آنها و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

  • ظرفیت: 30
  • هزینه ثبت نام در دوره: 1,300,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 250,000 ریال
  • حد نصاب: 15
  • تعداد شرکت کننده ها : 2 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی بسته شده است

آشنایی با مقررات گمرکی و بازرگانی نرم افزارهای تجاری و دانش فنی

آشنایی با مقررات گمرکی و بازرگانی نرم افزارهای تجاری و دانش فنی

تاریخ ثبت : 1397/10/11 کد دوره : r719423658
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/11/10 تاریخ پایان دوره : 1397/11/10

آشنایی با آخرین قوانین و مقررات واردات و صادرات نرم افزارهای تجاری و دانش فنی - آشنایی با نحوه طبقه بندی و مآخذ تعرفه و تعیین ارزش نرم افزارهای تجاری و دانش فنی - آشنایی با رفع تعهد ارزی نرم افزارهای تجاری و دانش فنی در رویه های واردات و صادرات

مفاهیم و تعاریف مرتبط با نرم افزارهای تجاری و دانش فنی - قوانین و مقررات واردات و صادرات نرم افزارهای تجاری و دانش فنی - نحوه طبقه بندی و مآخذ تعرفه و تعیین ارزش نرم افزارهای تجاری و دانش فنی - رفع تعهد ارزی نرم افزارهای تجاری و دانش فنی در رویه های واردات و صادرات -