بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس آخرین اصلاحات(نظری و کاربردی)

شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.
هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
ظرفیت: 30 حد نصاب: 15
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/7/30
کد دوره : r403675812 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 21 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/9/14 تاریخ پایان دوره : 1397/9/15
پیش نیاز :

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی و بازرگانی

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مرتبط - آشنایی با نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی و مقررات جدید وضع شده در این خصوص - آشنایی با حقوق مکتسب ذینفعان براساس قانون و آیین نامه - آشنایی با روش های واردات و صادرات در قانون و آیین نامه - آشنایی با وظایف و اختیارات کمیته ماده 1 و ارزیابی مصوبات - آشنایی با اصلاحات قانون و آیین نامه و بررسی وجوه اشتراک با قانون امور گمرکی -

مفاد درسی :

شناخت مفاهیم و اصطلاحات مرتبط - نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی - حقوق مکتسب ذینفعان براساس قانون و آیین نامه - احصاء و بررسی روش های واردات و صادرات در قانون و آیین نامه - وظایف و اختیارات کمیته ماده 1 آیین نامه - نقد و تحلیل اصلاحات قانون و آیین نامه و بررسی وجوه اشتراک با قانون امور گمرکی

بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس آخرین اصلاحات(نظری و کاربردی)
محل برگزاری
مدرسان