بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس آخرین اصلاحات(نظری و کاربردی)

شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

  • ظرفیت: 30
  • هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
  • حد نصاب: 15
  • تعداد شرکت کننده ها : 21 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس آخرین اصلاحات(نظری و کاربردی)

بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس آخرین اصلاحات(نظری و کاربردی)

تاریخ ثبت : 1397/07/30 کد دوره : r403675812
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/09/14 تاریخ پایان دوره : 1397/09/15

آشنایی نسبی با مفاهیم گمرکی و بازرگانی

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات مرتبط - آشنایی با نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی و مقررات جدید وضع شده در این خصوص - آشنایی با حقوق مکتسب ذینفعان براساس قانون و آیین نامه - آشنایی با روش های واردات و صادرات در قانون و آیین نامه - آشنایی با وظایف و اختیارات کمیته ماده 1 و ارزیابی مصوبات - آشنایی با اصلاحات قانون و آیین نامه و بررسی وجوه اشتراک با قانون امور گمرکی -

شناخت مفاهیم و اصطلاحات مرتبط - نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی - حقوق مکتسب ذینفعان براساس قانون و آیین نامه - احصاء و بررسی روش های واردات و صادرات در قانون و آیین نامه - وظایف و اختیارات کمیته ماده 1 آیین نامه - نقد و تحلیل اصلاحات قانون و آیین نامه و بررسی وجوه اشتراک با قانون امور گمرکی