آشنایی با اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

شرکت در این کارگاه به بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، صاحبان کالا، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.

  • ظرفیت: 39
  • هزینه ثبت نام در دوره: 2,700,000 ریال
  • هزینه گواهی پایان دوره: 300,000 ریال
  • حد نصاب: 20
  • تعداد شرکت کننده ها : 39 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آشنایی با اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

آشنایی با اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

تاریخ ثبت : 1397/07/13 کد دوره : r165239408
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/08/23 تاریخ پایان دوره : 1397/08/24

آشنایی نسبی با مفاهیم و اصطلاحات گمرکی و بازرگانی

آشنایی با اصطلاحات و واژه های کلیدی WTO و WCO - آشنایی با کلیات سیستم هماهنگ شده (21 قسمت و 97 فصل) - آشنایی با قواعد عمومی برای طبقه بندی کالا - آشنایی با یادداشت های قسمت ها و فصل ها - آشنایی با ردیف ها و ردیف های فرعی

اصطلاحات و واژه های کلیدی مرتبط با موضوع در WTO و WCO - کلیات سیستم هماهنگ شده (21 قسمت و 97 فصل) - تبیین و تشریح فنی قواعد عمومی برای طبقه بندی کالا - تبیین و تشریح یادداشت های قسمت ها و فصل ها - شناخت ردیف های اصلی و فرعی و همچنین ردیف های ملی