دوره های آموزشی

بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی
تاریخ شروع: 1397/12/09

بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

این دوره در 8 ساعت و در روز پنجشنبه 9 اسفند 97 در تهران برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به کلیه کارگزاران گمرکی (اعم از حقیقی و حقوقی) پیشنهاد می گردد.ضمناً کتاب «آیین دادرسی مالیاتی» تألیف مدرس دوره به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

دوره تخصصی اصول و قواعد طبقه بندی کالا در HS با رویکرد یادداشت های توضیحی (نظری و کاربردی)
تاریخ شروع: 1397/12/01

دوره تخصصی اصول و قواعد طبقه بندی کالا در HS با رویکرد یادداشت های توضیحی (نظری و کاربردی)

این دوره در 16 ساعت و طی دو روز متوالی برگزار می شود.شرکت در این کارگاه به واردکنندگان،صادرکنندگان،کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) وکارکنان ونمایندگان آنها،کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهادمی گردد.ضمناً کتاب «ساختار سیستم هماهنگ شده (HS) و اصول طبقه بندی کالاهای تجاری - گمرکی» تالیف مدرس دوره به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

آشنایی با تخلفات و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی
تاریخ شروع: 1397/11/11

آشنایی با تخلفات و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

 این دوره در 8 ساعت و طی یک روز برگزار می شود. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، وکلا، مشاوران حقوقی، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و حقوق و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.ضمناً کتاب «تخلفات و اختلافات گمرکی» با ویراست جدید تالیف مدرس کارگاه به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

آشنایی با مقررات گمرکی و بازرگانی نرم افزارهای تجاری و دانش فنی
تاریخ شروع: 1397/11/10

آشنایی با مقررات گمرکی و بازرگانی نرم افزارهای تجاری و دانش فنی

 این دوره در 4 ساعت و در عصر 10 بهمن 97 برگزار می شود. شرکت در این کارگاه به تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان نرم افزارهای تجاری و دانش فنی و کارکنان و نمایندگان آنها و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز
تاریخ شروع: 1397/10/26

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این کارگاه به مدت 12 ساعت (چهارشنبه 26 دی از ساعت 14 الی 18 و پنجشنبه 27 دی از ساعت 8/30 الی 16/30) برگزار می گردد و نحوه اظهار و تکمیل اطلاعات در سامانه های مورد نظر توسط سرکار خانم بهشتی فر آموزش داده می شود. ضمنا کتاب «آشنایی با فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز و ضوابط حاکم بر صدور آن» نوشته خانم فروزان نیک عهد و آقای رضا صادق به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

دوره جامع مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت
تاریخ شروع: 1397/09/22

دوره جامع مقررات حاکم بر حمل و نقل بین المللی و ترانزیت

این دوره در 120 ساعت و 10 هفته (پنجشنبه ها عصر و جمعه ها صبح و عصر) با تدریس اساتید متخصص و به روز در خصوص هر یک از مفاد دروس مشخص شده، در شهرستان بندرعباس برگزار می گردد. شرکت در این دوره به کارکنان شرکت های حمل و نقل مستقر در بنادر استان هرمزگان و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز
تاریخ شروع: 1397/10/26

آشنایی با مقررات و تشریفات صادرات فرآورده های مایع نفت و گاز

این کارگاه به مدت 12 ساعت (چهارشنبه 26 دی از ساعت 14 الی 18 و پنجشنبه 27 دی از ساعت 8/30 الی 16/30) برگزار می گردد و نحوه اظهار و تکمیل اطلاعات در سامانه های مورد نظر توسط سرکار خانم بهشتی فر آموزش داده می شود. ضمنا کتاب «آشنایی با فرآورده ها و مشتقات مایع نفت و گاز و ضوابط حاکم بر صدور آن» نوشته خانم فروزان نیک عهد و آقای رضا صادق به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

آشنایی با ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و نحوه خرید و فروش ارز در بازار ثانویه از طریق سامانه نیما
تاریخ شروع: 1397/10/12

آشنایی با ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت و نحوه خرید و فروش ارز در بازار ثانویه از طریق سامانه نیما

تجدید دوره 12 ساعته / این کارگاه در عصر چهارشنبه 12 دیماه از ساعت 14 الی 18 و پنجشنبه 13 دیماه سال 97 از ساعت 8/30 الی 16/30 برگزار می شود و شرکت در آن به بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها و کارکنان گمرک توصیه می گردد.

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک
تاریخ شروع: 1397/09/28

اصول و ضوابط تعیین ارزش کالا در گمرک

تجدید دوره / شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، واردکنندگان، صادرکنندگان و کارگزاران گمرکی و کارکنان آنها پیشنهاد می گردد. ضمنا کتاب "نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی" تألیف مدرس کارگاه به همراه پکیج آموزشی به شرکت کنندگان تقدیم می گردد

بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی
تاریخ شروع: 1397/12/09

بررسی تخصصی مسائل مرتبط با امور مالیاتی کارگزاران گمرکی

این دوره در 8 ساعت و در روز پنجشنبه 9 اسفند 97 در تهران برگزار می گردد. شرکت در این کارگاه به کلیه کارگزاران گمرکی (اعم از حقیقی و حقوقی) پیشنهاد می گردد.ضمناً کتاب «آیین دادرسی مالیاتی» تألیف مدرس دوره به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

دوره تخصصی اصول و قواعد طبقه بندی کالا در HS با رویکرد یادداشت های توضیحی (نظری و کاربردی)
تاریخ شروع: 1397/12/01

دوره تخصصی اصول و قواعد طبقه بندی کالا در HS با رویکرد یادداشت های توضیحی (نظری و کاربردی)

این دوره در 16 ساعت و طی دو روز متوالی برگزار می شود.شرکت در این کارگاه به واردکنندگان،صادرکنندگان،کارگزاران گمرکی (حق العملکاران) وکارکنان ونمایندگان آنها،کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهادمی گردد.ضمناً کتاب «ساختار سیستم هماهنگ شده (HS) و اصول طبقه بندی کالاهای تجاری - گمرکی» تالیف مدرس دوره به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

آشنایی با تخلفات و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی
تاریخ شروع: 1397/11/11

آشنایی با تخلفات و اختلافات گمرکی و نحوه رسیدگی در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمرکی

 این دوره در 8 ساعت و طی یک روز برگزار می شود. شرکت در این کارگاه به بازرگانان، واردکنندگان، صادرکنندگان، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، وکلا، مشاوران حقوقی، وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی در رشته امور گمرکی، دانشجویان مدیریت گمرکی و حقوق و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.ضمناً کتاب «تخلفات و اختلافات گمرکی» با ویراست جدید تالیف مدرس کارگاه به همراه پکیج آموزشی تقدیم شرکت کنندگان محترم می گردد.

آشنایی با اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)
تاریخ شروع: 1397/10/19

آشنایی با اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده (HS)

شرکت در این کارگاه به بازرگانان، وارد کنندگان، صادر کنندگان، صاحبان کالا، کارگزاران گمرکی و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی و کارکنان گمرک پیشنهاد می گردد.

آشنایی با طبقه بندی ماشین آلات در سیستم هماهنگ شده (HS) با محوریت فصول 84 و 85
تاریخ شروع: 1397/10/05

آشنایی با طبقه بندی ماشین آلات در سیستم هماهنگ شده (HS) با محوریت فصول 84 و 85

 شرکت در این دوره به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان و صادر کنندگان مرتبط، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، صاحبان صنایع، کارکنان گمرک و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس آخرین اصلاحات(نظری و کاربردی)
تاریخ شروع: 1397/09/14

بررسی و تحلیل قانون مقررات صادرات و واردات بر اساس آخرین اصلاحات(نظری و کاربردی)

شرکت در این کارگاه به بازرگانان، صاحبان کالا، وارد کنندگان، صادر کنندگان، کارگزاران گمرکی (حق العمل کاران) و کارکنان و نمایندگان آنها، دانشجویان مدیریت گمرکی، کارکنان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت و کلیه ذینفعان مرتبط پیشنهاد می گردد.

اخبار و بلاگ

تغییر محل برگزاری کارگاههای آموزشی

تغییر محل برگزاری کارگاههای آموزشی

آدرس جدید

پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

پیرامون اصلاح کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

yekita-یکیتا

اپلیکیشن یکیتا را دانلود کنید

 • google
 • sibapp

درباره ما

درباره ما

دکتر رضا گلی - عضو اصلی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی - مدرس دانشگاه و مراکز علمی - آموزشی و مؤلف کتب گمرکی و حقوقی - مجری برگزاری کارگاههای آموزشی تخصصی مرتبط با گمرک و بازرگانی خارجی

تماس با ما

 • add_location

  تهران- خ انقلاب اسلامی- خ شهید وحید نظری (حد فاصل خ ابوریحان و دانشگاه) پژوهشگاه جهاد دانشگاهی پ 47

 • phone

  09212839343 - 02166951593

 • email

  rezagoli261@gmail.com